Justo Eliseo y Barros

0 tudense Justo Eliseo foi o primeiro que pretenden demostrar a tese «Colón galego». Justo Eliseo Areal Barros, importante escritor e investigador nacido en Tui o 14 de xuño de 1862 e falecido en Vigo sen case contar corenta anos, foi o primeiro que sobre os anos 1895-96 quixo demostrar que Galicia era terra do nacemento de Colón. Publica os razoamentos da súa tese Colon Galego, na revista madrileña Alrededor del Mundo, do ano 1895, reproducida despois nalgúns periódicos galegos como o fixo El Independiente de Vigo.

Datos biobibliográficos

Justo Eliseo Areal Barros naceu na antiga provincia galega de Tui o 14 de xuño de 1862. Exerceu a profesión de militar e dedicou parte do seu tempo á escrita. Así, foi poeta eventual en lingua galega, tendo chegado ás nosas mans o lamento en ton elexíaco “Na morte de Alberte García Ferreiro”, que escribiu en Vigo no ano 1902 e que foi recolleito por Uxío Carré Aldao5 na antoloxía que incluíu na súa Literatura Gallega. Asemade, editou o volume Poesías inéditas del P. Feijóo (1901), que presenta traballos en castelán e, presumiblemente, en galego do frade bieito. Por outra parte, colaborou en diversos periódicos da época, como o testemuñan os artigos “Por Galicia”6, “Galicia despierta”7, “La Autonomía, es la salvación de las naciones”8 e “¿Nació Colón en Pontevedra?”9, que saíron á luz na cabeceira Follas Novas, da Habana. Tamén publicou en La Integridad unha serie de estudios xenealóxicos, que de igual modo, acolleron outras publicacións periódicas co pseudónimo de “Prisco” e que, posteriormente, se reproduciron en Casas solariegas de Galicia. Apuntes genealógicos (1889). O seu gusto por temas de carácter histórico tamén o levaron a elaborar o estudio Fragmentos de historia de Galicia (1900), que conta cun prólogo de Galo Salinas e que recolle textos xa publicados no citado xornal de La Integridad co título de Efemérides. Con motivo da súa morte en Vigo o 8 de xullo de 1902, compuxéronse na súa honra varios poemas e textos en prosa, tanto en galego coma en castelán, que se publicaron en Bos Aires baixo o título de Corona fúnebre a la memoria de D. Justo E. Areal (1903).

Comentario dos textos narrativos en galego O contributo de Areal Barros á prosa en galego do tempo do Rexurdimento materializouse nos relatos “O dito d´un parvo” e “Derrepica”, que rexistramos nas páxinas de El Eco de Galicia, da Habana e Bos Aires, respectivamente. O primeiro destes relatos, “O dito d´un parvo” 10 (1898), aparece firmado co seu nome galeguizado, Xusto E. Areal, e está dedicado a un dos personaxes máis destacados do movemento Rexionalista, co que o autor tudense mantiña unha certa amizade: “Ó poeta cruñés, meu distinto amigo Manuel Lugrís Freire”. O relato está estructurado en dous breves capítulos e o seu contido está exposto pola voz dun narrador omnisciente en terceira persoa, que coa finalidade de acadar un maior distanciamento co narrado e imprimirlle unha maior verosimilitude, lle cede a voz ó autor implícito, instancia que detectamos en marcas do tipo “á casa do home do noso conto”. A historia narrada é a dun home alcumado Boca-Seca que, despois de malgastar toda a súa fortuna en suculentos manxares, remata os días da súa vida dun modo miserento. Trátase, pois, dun relato de carácter moralizante, no que a crítica ó vicio da gula e do derroche se fai nun ton burlesco, por medio do parvo da aldea que, a pesar da súa aparente pouca lucidez, se aproveita do galopín de Boca-Seca nos tempos da abundancia e cando xa está na pobreza lle pronuncia a seguinte sentencia, coa que conclúe o relato: “Se comeras como comes, non comías como comes…”. En canto ás coordenadas espacio-temporais, dicir que o relato presenta unha ambientación rural nas proximidades das terras do río Miño e unha orde temporal lineal na exposición dos feitos narrados, producíndose un salto de varios anos no comezo do segundo capituliño para acelerar o ritmo narrativo. Tamén é de destacar a súa recorrencia a trazos de tipo popular, como se reflicte na descrición dos manxares gorentados por Boca Seca e dos tipos populares protagonistas, así como na presencia de dúas estrofas que canta o parvo da historia. O segundo dos relatos, “Derrepica”11 (1900), foi tamén reproducido o 28 de xuño do citado ano en El Regional, de Lugo. Este texto asinouno o autor en Vigo como Justo E. Areal e dedicoullo ós seus paisanos fillos de Tui que residían en Bos Aires coa pretensión, como se poder ler na nota autorial a pé de páxina, de que non se esquezan de Pedro o Campaneiro. Este é o personaxe central deste pequeno texto que se sitúa nunha cidade veciña á torre de Lapela no día 2 de xaneiro de 1864 e que, de novo, está relatado pola voz dun narrador omnisciente en terceira persoa que, malia lle conceder a voz en ocasións ó personaxe principal, esmiúza o contido seguindo a estructura xa clásica de presentación, nó e desenlace. É de subliñar tamén o ton xocoso e burlón, xa que o deputado elixido para representante daquel distrito nas Cortes, xunto coa súa comitiva de acompañamento, é confundido coa recua de burros de Marcos o Maragatos.
Por Alberto Estévez Piña

Publicado no xornal A Peneira, de Ponteareas, en dous capítulos en decembro de 1994 e xaneiro de 1995


Descargar Archivo Archivo:JustoEAreal1900.pdf

Alrededor del Mundo

— 461 — 17 Mayo 1900 ¿Nació Colón en Pontevedra? En la seguridad de que 110 habrá quien demuestre de una manera inconcusa en qué ciudad nació el gran geógrafo, y creyendo que hay motivos para preguntar si Colón habrá nacido en Pontevedra, he aquí algunos datos relacionados con su apellido y algunas insinuaciones mías sobre varios hechos y misterios de aquel hombre extraordinario; hechos que pueden aclarar algo la nebulosa que envuelve su origen y patria. De Colón sólo se sabe que estuvo en Genova antes de trasladarse á Lisboa, donde comenzó su vida azarosa hasta que, yendo a Castilla, encontró la protección de Isabel la Católica, y pudo realizar sus deseos y ver coronados sus ensueños prodigiosos borrando de golpe el Non plus ultra esculpido por los fenicios en las columnas de Hércules. De su infancia no hay memoria alguna; él jamás habló de ella. Ahora bien: ¿por 1us tuvieron siempre tanto empeño él y su hermano Bartolomé en ocultar su origen y patria? He aquí el misterio en que se envolvieron. Veamos si los siguientes datos levantan un poco el velo y sirven de algo al Sr. Í>. Feliciano Bóreas, que hace la pregunta 185 de ALREDEDOR DEL MUNDO. Dícese que en el archivo del Monasterio de San Esteban de la Vía Huléente, de Genova, se encontraron (r1) documentos con loa nombres de Dominico Colombo y de Susana Fontarossa, y de los hijos de éstos Cristóbal, Bartolomé y Diego, los cuales documentos dieron por cierto que Colón nació en Genova; pero no se conocen allí otros datos de la genealogía del apellido Colón-Fonterosa, por lo cual y por otras razones, los mencionados documentos se tienen por apócrifos. En cambio, Galicia puede presentarlos auténticos y de un valor no bien apreciado, sobre el origen de aquellos apellidos. En el Museo Arqueológico, de Pontevedra, de que es presidente mi distinguido y respetable amigo el notable arqueólogo, Cronista de Pontevedra y correctísimo escritor D. Casto Sampedro Folgar, existen escrituras de foros por las que se sabe que en 1619 vivía en aquella ciudad «Juan de Colón, mareante de la villa de Pontevedra y su mujer Constanza de Colón; en 1496 Cristobo de Colón; en 1454 Jacobo Fonterosa; en 1444 Benjamín Fon-terosa; en 1437 Domingo de Colón y Benjamín Fonterosa «ALQUILADORES DE ACÉMILAS;» OU 143G Jacob Fonterosa el viejo; en 1435 Elvira Columba; en 1434 Domingo de Colón, el viejo, y María de Colón, y se cita á Catalina Columba y Blanca Colón, difuntos; en 1428 Bartolomé de Colón. Y en cédula del Arzobispo de Santiago, fechada en 16 de Marzo de 1413, se nombra á cmaese Nicolás Oderigo, de Janoua, TJn amigo intimo de Colón fue Nicolás Oderigo. ¿No podría ser este Oderigo descendiente delmaese Nicolás que viviera en Pontevedra por los años 1413 y quizá era deudo de la familia Colón ó Fonterosa? El apellido Colón sólo era conocido en Pontevedra, en el siglo xv; el de Colombo era común en Italia, Francia y algunas regiones de España; el de Fonterosa lo era también en esta provincia gallega. En la familia conocida del gran navegante hay un Domingo, Cristóbal, Bartolomé, Juan y Blanca, esto es, una renovación de nombres en recuerdo, sin duda alguna, de sus ascendientes. Colón en su primer viaje bautizó con el nombre de San Salvador y Portosanto, dos islas.—»Una heredad de Juan de Colón (1519) situada á medio kilómetro de Pontevedra, lindaba con otras de la pequeña ensenada de PORTOEANTO, lugar de marineros en la parroquia de SAN SALVADOR. En su segundo viaje, bautizó una isla con el nombre de La Gallega. —La carabela Santa María fue la que eligió Colón para embarcarse, á pesar de tener peores condiciones marineras que la Pinta y la Niña. La Santa María había sido construida en los astilleros de Pontevedra, de tanta importancia en el siglo xv, y su primitivo nombre fuera LA GALLEGA. En su tercer viaje dio Colón al primer promontorio que descubrió más allá de las islas de Cabo Verde, el nombre de Cabo de la Galea.~En una escritura de 1434 se menciona la casa de un «Domingo de Colón el viejo, con salida al «eírado» de la puerta y torre de la GALEAS, en Pontevedra. Colón jamas usó otros idiomas que el español y el latín; al primero le llamó «nuestro romance». Si era genovés, ¿por qué no habló ó escribió alguna vez el italiano? Además; ¿qué fuerza misteriosa le impelía á citar nombres y sitios gallegos? Colón ¿no pudo ser gallego y de origen hebreo? El confesarse hijo de esta porción de España… — que pocos conocían y que muchos creían era un páramo y patria de imbéciles,, — y de familia humilde, quizá de «alquiladores de acémilas*, ¿no constituiría, al principio, un entorpecimiento para la realización de su grandioso proyecto, y después una mancha para su glorioso nombre? Es evidente. Los datos que dejo anotados ¿no indican que Colón parece que nació y vivió en Pontevedra?… Recomiendo la notable conferencia que dio el ilustrado escritor D. Celso García de la Riega, en la Sociedad Geográfica de Madrid en la noche del 20 de Diciembre de 1898, de cuyo folleto entresaco algunos datos que quedan citados; y creo conveniente se registren minuciosamente los archivos de Pontevedra y parroquias antiguas en donde quizá aparezcan documentos de un valor absoluto sobre este punto histórico, JUSTO E. AREAL.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.